14/01/2017 11:05:15 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
6. Hoàng đế Hiệp Hòa (1883, 4 tháng)
Hoàng đế Hiệp Hòa tên là Nguyễn Phúc Hồng Dật, còn có tên là Thăng, con thứ 29 của Hoàng đế Thiệu Trị và bà Đoan Tần Trương Thị Thuận, sinh ngày 24 tháng 9 năm Đinh Mùi (1-1-1847).


Hoàng đế  Dục Đức bị phế bỏ, Hồng Dật được đưa lên ngai vàng vào ngày 30 tháng 7 năm 1883, lấy niên hiệu là Hiệp Hòa.

Do có ý thân Pháp, Hoàng đế Hiệp Hòa lên ngôi chưa được bao lâu thì bị triều đình Huế phế bỏ và buộc uống thuốc độc tự vẫn vào ngày 30 tháng 10 năm Quý Mùi (29-11-1883).

Dưới thời Thành Thái vào năm 1891, ông được truy phong là Văn Lãng Quận vương.

Hoàng đế Hiệp Hòa có 17 người con (11 trai, 6 gái).

Các bài khác
    << < 1 2 > >>