10/06/2024 4:03:50 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trung tâm ký kết hợp tác với Chi hội văn hoá nghệ thuật Yangpyeong, Hàn Quốc
Sáng nay, ngày 10/06/2024 tại trụ sở Trung tâm, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đố Huế đã ký kết ghi nhớ hợp tác với Chi hội Yangpyeong thuộc Hiệp hội Văn hóa và Nghệ thuật Hàn Quốc.

Theo đó, Trung tâm và Chi hội Yangpyeong đã thống nhất xây dựng nội dung bản ghi nhớ hợp tác phát triển trong các lĩnh vực:

- Giới thiệu các chương trình biểu diễn nghệ thuật thông qua tổ chức các hoạt động lễ hội, giao lưu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc truyền thống;

- Nâng cao năng lực văn hóa nghệ thuật thông qua giáo dục và giới thiệu văn hoá, nghệ thuật đến với công chúng;

- Tăng cường sự hiểu biết và nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa chung của hai quốc gia;

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh di sản văn hóa truyền thống của nhau trên kênh truyền thông chính thống.

𝑪𝒉𝒊 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒀𝒂𝒏𝒈𝒑𝒚𝒆𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝑽𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒂̀𝒐 𝒏𝒂̆𝒎 1961, 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 171 𝑪𝒉𝒊 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝑽𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝑵𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄; 𝑳𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒖̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒃𝒂̉𝒐 𝒕𝒐̂̀𝒏, 𝒌𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝑸𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒀𝒂𝒏𝒈𝒑𝒚𝒆𝒐𝒏𝒈, 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 𝑮𝒚𝒆𝒐𝒏𝒈𝒈𝒊, 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄. Đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊, 𝑪𝒉𝒊 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒏𝒐̂̉ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒕𝒂̂̀𝒎 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣𝒄 𝒄𝒖̣ 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒏𝒉𝒂̣𝒄 𝒄𝒖̣ 𝒈𝒐̃, 𝒏𝒉𝒂̣𝒄 𝒄𝒖̣ 𝒅𝒂̂𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒍𝒆̂𝒏 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒂̂̀𝒎 𝒄𝒂𝒐 𝒎𝒐̛́𝒊, 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒓𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒆́𝒕 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒎𝒐̛́𝒊, 𝒈𝒐́𝒑 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒗𝒂̀𝒐 𝒔𝒖̛̣ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒓𝒂𝒐 đ𝒐̂̉𝒊 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊.

Tại tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024, Chi hội Yangpyeong đã tham gia biểu diễn đường phố Sắc màu văn hóa ngày 8/6/2024 và biểu diễn tại sân khấu công đồng Công viên 3/2 ngày 8/6 và 9/6/2024.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế