26/10/2017 12:00:00 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo số: 1204 /TB-BTDT, ngày 26 tháng 10 năm 2017 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đợt 2 năm 2017 (thời gian nhận hồ sơ: 26/10/2017 - 20/11/2017)

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1204 /TB-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đợt 2 năm 2017

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 1169/KH-BTDT, ngày 12 tháng 10 năm 2017 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đợt 2, năm 2017.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2, năm 2017 như sau:

I. Số lượng, chức danh và vị trí cần tuyển

- Biên đạo múa làm việc tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế: 01 vị trí.

Chuyên môn:

+ Trình độ Đại học ngành Biên đạo múa.

+ Có Chứng chỉ Anh văn, tin học trình độ 3 trở lên.

- Nghiên cứu viên Sáng tác ký âm làm việc tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế: 01 vị trí.

Chuyên môn:

+ Trình độ Đại học ngành Âm nhạc (Sáng tác ký âm).

+ Có Chứng chỉ Anh văn, tin học trình độ 3 trở lên.

- Kế toán viên làm việc tại Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế: 01 vị trí.

Chuyên môn:

+ Trình độ Cao đẳng tốt nghiệp các ngành Tài chính, Kế toán.

+ Có Chứng chỉ Anh văn, tin học trình độ 3 trở lên.

- Nghiên cứu viên làm việc tại Phòng Nghiên cứu Khoa học: 01 vị trí.

Chuyên môn:

+ Trình độ Tiến sĩ Hán nôm.

         + Có Chứng chỉ Anh văn, tin học trình độ 3 trở lên.

- Kiến trúc sư làm việc tại Phòng Nghiên cứu Khoa học: 01 vị trí.

          Chuyên môn:

+ Kiến trúc sư xây dựng.

+ Có Chứng chỉ Anh văn, tin học trình độ 3 trở lên.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ (giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố trở lên cấp và có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển)

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm .

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển (thông qua Hội đồng xét tuyển)

1. Xét kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp, kinh nghiệm làm việc thời vụ tại đơn vị và kết quả, kinh nghiệm làm việc tại đơn vị khác (nếu phù hợp với nhu cầu tuyển dụng) của người dự tuyển.

2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn trực tiếp hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

          3. Đối tượng ưu tiên:

          Ưu tiên cho người lao động đã có thời gian hợp đồng lao động tại Trung tâm trên 3 tháng và có kết quả đánh giá quá trình công tác tại đơn vị.

          Đã có kinh nghiệm trong công việc ở vị trí cần tuyển dụng. Có nguyện vọng phục vụ lâu dài tại đơn vị.

4. Xác định người trúng tuyển

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực làm việc với vị trí cần tuyển dụng;

- Có kết quả xét tuyển được đánh giá cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

c. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

IV. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại các cơ quan quản lý viên chức. Trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển.

Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác (đối với lao động làm việc tại Trung tâm).

6. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ xét tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ từ 08h00 ngày 26/10/2017 đến hết 17h00 ngày 20/11/2017.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, số 23 Tống Duy Tân, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - GĐ & các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

-Lưu VT, VP. 

(đã ký)

Phan Thanh Hải