23/11/2022 5:29:47 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Quần thể Danh thắng Tràng An (23/6/2014)
BAN QUẢN LÝ QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN NINH BÌNH

Địa điểm: Số 6, Đường Tràng An, Phường Đông Thành, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: (0229) 3890217; Fax: (84-30) 3891326
Email: banquanlytrangan@gmail.com

Website: http://trangandanhthang.vn/

Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Du lịch, có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình;

Chức năng:

Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Du lịch thực hiện việc quản lý nhà nước về Di sản thế giới, nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An (sau đây gọi tắt là khu Di sản). 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Giúp Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, Kế hoạch quản lý bảo tồn khu Di sản; xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và quản lý các quy hoạch trong khu Quần thể danh thắng Tràng An và các chương trình, nhiệm vụ khác được giao trong khu Di sản.
- Nghiên cứu và đề xuất việc xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch quản lý di sản; thống kê, dự báo các hoạt động liên quan đến khu Di sản; lập dự án bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị Di sản theo quy định của pháp luật.
- Giúp Giám đốc Sở giữ mối liên hệ thường xuyên với Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và các cơ quan tư vấn UNESCO về công tác quản lý, bảo tồn Di sản; xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc tham dự các kỳ họp thường niên của Ủy ban Di sản thế giới và các hội nghị, hội thảo về quản lý và bảo tồn di sản do UNESCO tổ chức; thực hiện các yêu cầu, khuyến nghị và báo cáo công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản theo quyết định của UNESCO.
- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đầu tư, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, khai quật khảo cổ học nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên trong khu Di sản theo quy định của pháp luật; 
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thực hiện các chính sách, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án về bảo tồn, tôn tạo, quản lý và phát huy các giá trị của Di sản; thực hiện công tác tu bổ, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa và bảo vệ các di tích khảo cổ học quan trọng trong khu Di sản; xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin, sưu tầm, tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản tư liệu, hiện vật có liên quan đến Di sản.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan mở rộng hợp tác đối ngoại để trao đổi kinh nghiệm quản lý di sản; tranh thủ sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước nhằm huy động, thu hút nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ theo quy định đối với công tác quản lý, bảo tồn khu Di sản.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, thỏa thuận cấp phép đối với các dự án đầu tư, xây dựng (nhà ở, các cơ sở dịch vụ…), các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến khu Di sản (bao gồm cả vùng lõi và vùng đệm).
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại các khu, điểm du lịch; kiểm tra, phát hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân về khai thác, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của khu Di sản.
- Thực hiện việc bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị Di sản một cách bền vững theo đúng các quy định của pháp luật về Di sản Văn hóa, Du lịch, bảo vệ môi trường, Công ước Di sản thế giới và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và trưng bày, giới thiệu các giá trị nổi bật của di sản và các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thuộc khu di sản nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An; xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng địa phương đối với việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị Di sản.
- Thực hiện việc Quản lý tổ chức bộ máy, quỹ tiền lương và tài chính, tài sản của đơn vị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, UBND tỉnh và Sở Du lịch Ninh Bình.
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân có liên quan về lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Du lịch giao. 

Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An