01/07/2022 3:03:40 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 21 của Bộ Chính trị khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐUDT, ngày 25/3/2022 của Đảng ủy Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (Kết luận 21 của BCT); Kế hoạch số 23-KH/ĐUDT, ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Đảng ủy Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 26-KH/ĐUDT, ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch số 15-KH/ĐUDT, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Đảng ủy Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Ngày 01/7/2022, Đảng ủy Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức cho các cán bộ chủ chốt, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập các chuyên đề nói trên.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã quán triệt các nội dung thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (Kết luận 21 của BCT); quán triệt Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Sau đợt học tập chính trị, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc,  các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động căn cứ kế hoạch và các nội dung được quán triệt, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tại Chi bộ mình. Đồng thời, căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tự liên hệ bản thân, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo, chọn nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân./.