01/04/2022 2:16:35 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Kế hoạch số: 230/KH-BTDT, ngày 20/4/2021 - Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 230 /KH-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030

 Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 09/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (“TDĐKXDĐSVH”); sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của cán bộ, viên chức và người lao động và vai trò tự quản của cộng đồng, tạo cơ chế quản lý đồng bộ để phong trào phát triển bền vững.

2. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; bảo tồn và phát huy có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; loại bỏ những thủ tục, tập quán lỗi thời, lạc hậu, hình thành những tập quán mới văn hóa, văn minh phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương.

3. Phối hợp và đẩy mạnh các phong trào hiện có, tạo sức mạnh tổng hợp của phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào phù hợp; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

4. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia thực hiện phong trào, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng đáng là trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, tiến tới thành phố trực thuộc Trung ương.

IIMỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

a) Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới; việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

b) Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn minh nông thôn; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Giai đoạn từ năm 2021 - 2025:

- Tối thiểu 95% gia đình đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa theo quy định.

- Phấn đấu không bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, nạn tảo hôn, hạn chế thấp nhất tệ nạn xã hội phát sinh.

- Giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

b) Giai đoạn 2026 - 2030: Giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Tối thiểu 98% gia đình đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa theo quy định.

- Phấn đấu không bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, nạn tảo hôn, hạn chế thấp nhất tệ nạn xã hội phát sinh.

- Tiếp tục giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Nâng cao chất lượng “Cơ quan, đơn vị văn hóa”.

2. Thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và nông thôn theo Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” của Trung tâm.

3. Tiếp tục thực hiện 5 nội dung chủ yếu của phong trào: “Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa - sạch - đẹp - an toàn và xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - thể thao cơ sở”.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong đó cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động cần gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện.

4. Tập trung nâng cao chất lượng các phong trào cụ thể sau:

- Xây dựng “Người tốt việc tốt” và các điển hình tiên tiến.

- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “gia đình văn hóa”...

- Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng và giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa”; “khu dân cư văn hóa”.

- Nâng cao chất lượng các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Gắn kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” với các cuộc vận động, các phong trào khác nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch của các phòng ban, đơn vị.

2. Các phòng ban, đơn vị: Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu. Hàng năm báo cáo kết quả về Văn phòng trước ngày 15 tháng 11; báo cáo sơ kết 5 năm trước ngày 15 tháng 11 năm 2025; báo cáo tổng kết trước ngày 15 tháng 11 năm 2030 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Văn phòng: Chủ trì làm đầu mối, phối hợp với các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Kịp thời phát hiện các sai phạm để báo cáo lãnh đạo Trung tâm giải quyết. Hàng năm báo cáo kết quả về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 01 tháng 12; báo cáo sơ kết 5 năm trước ngày 01 tháng 12 năm 2025; báo cáo tổng kết trước ngày 01 tháng 12 năm 2030 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai nếu có gì phát sinh, đề nghị các phòng ban, đơn vị kịp thời có ý kiến với Văn phòng để báo cáo lãnh đạo Trung tâm xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

 - GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

- BP TTQB-VP;

- Lưu VT.

 

                                                                                                                                       (đã ký)

 

                                                                                                                               Võ Lê Nhật

Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>