05/06/2024 4:49:00 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO: Về thời gian dừng đón khách tham quan tại Đại Nội (ngày 07/6/2024)

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 810/TB-BTDT

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Về thời gian dừng đón khách tham quan tại Đại Nội

 

Căn cứ Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức các hoạt động Festival Huế 2024;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức các hoạt động phục vụ Festival Huế 2024, trong đó có Tuần lễ Festival Huế 2024 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 07 đến 12/6/2024.

Để công tác chuẩn bị lễ Khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2024 tại sân khấu Điện Kiến Trung, Đại Nội - Huế diễn ra thành công tốt đẹp, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo:

Thời gian dừng bán vé đón khách tham quan Đại Nội bắt đầu từ lúc 16 giờ 00 ngày 07/6/2024 (ngày 08/6/2024 công tác đón khách tham quan trở lại hoạt động bình thường), thời gian kết thúc tham quan vào lúc 17 giờ 15 ngày 07/6/2024.

- Phòng Quản lý Bảo vệ thông báo, hướng dẫn khách tham quan rời khỏi Đại Nội chậm nhất vào lúc 17 giờ 15 ngày 07/6/2024.

- Phòng Festival Huế, Tổ chức sự kiện và truyền thông tổ chức thông báo rộng rãi thông tin này đến với nhân dân và du khách được biết.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh TT-Huế (để báo cáo);

- Ban Tổ chức Festival Huế 2024 (để báo cáo);

- GĐ và các PGĐ TT;

- Các phòng ban, đơn vị (thực hiện);

- Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

đã ký

                     Hoàng Việt Trung

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế