01/03/2024 4:09:45 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Số: 250/KH-BTDT

 

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2024

 

       

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ban hành Kế hoạch về công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

2. Nâng cao nhận thức cho viên chức và người lao động về kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn và các kỹ năng nhận biết, tự phòng ngừa; đồng thời huy động viên chức và người lao động tích cực tham gia phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

3. Công tác tuyên truyền tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền phải liên tục đổi mới, đa dạng hóa, bám sát thực tế, kịp thời truyền tải, lan tỏa thông tin về các phương thức, thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Các quy định pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, kết luận liên quan công tác bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không thuộc nội dung bí mật nhà nước.

- Tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, tập trung vào các phương thức, thủ đoạn phổ biến.

- Cảnh báo, hướng dẫn mọi người nhận diện các dấu hiệu của tội phạm, các biện pháp tự phòng tránh, đối phó với tội phạm trên không gian mạng.

- Những kết quả, thành tích nổi bật, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

2. Hình thức

- Khai thác tối đa ưu thế hoạt động truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội; các hội, nhóm đông thành viên; người có uy tín, ảnh hưởng trên không gian mạng tham gia tuyên truyền, lan tỏa thông tin nhanh chóng.

- Xây dựng bài viết, ấn phẩm, phóng sự, chuyên mục phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, phát trên các kênh truyền thông, báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội...).

- Sử dụng tờ rơi, khẩu hiệu, infographic, cẩm nang phòng, chống tội phạm... do đơn vị in ấn, cơ quan chuyên môn cung cấp để phát cho vien chức và người lao động; treo, đặt tại các khu vực cơ quan, nơi tập trung đông người...

- Sử dụng dịch vụ nhắn tin của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Trung tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, liên tục công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, phê bình những trường hợp thiếu chủ động, tích cực hoặc chia sẻ từ các nguồn không chính thống.

2. Trưởng các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm quán triệt nội dung Kế hoạch này đến toàn thể viên chức và người lao động; yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động chủ động tuyên truyền đến thân nhân, bạn bè, người dân nơi cư trú, đồng thời tích cực theo dõi, chia sẻ thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng từ các nguồn chính thống (chuyên mục Đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng của Đài Truyền hình Việt Nam; các chuyên mục, điểm tin của Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Truyền hình Công an nhân dân...); đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong năm 2024, báo cáo Văn phòng trước 01/11/2024.

  1.  Văn phòng làm đầu mối, cập nhật các nội dung liên quan lên trang web của Trung tâm...; hướng dẫn, đôn đốc các phòng ban triển khai thực hiện; đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của Trung tâm trong năm 2024, báo cáo báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước 05/11/2024.

Trên đây là Kế hoạch về công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Giám đốc Trung tâm yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ban hành Kế hoạch về công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

2. Nâng cao nhận thức cho viên chức và người lao động về kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn và các kỹ năng nhận biết, tự phòng ngừa; đồng thời huy động viên chức và người lao động tích cực tham gia phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

3. Công tác tuyên truyền tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền phải liên tục đổi mới, đa dạng hóa, bám sát thực tế, kịp thời truyền tải, lan tỏa thông tin về các phương thức, thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Các quy định pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, kết luận liên quan công tác bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không thuộc nội dung bí mật nhà nước.

- Tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, tập trung vào các phương thức, thủ đoạn phổ biến.

- Cảnh báo, hướng dẫn mọi người nhận diện các dấu hiệu của tội phạm, các biện pháp tự phòng tránh, đối phó với tội phạm trên không gian mạng.

- Những kết quả, thành tích nổi bật, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

2. Hình thức

- Khai thác tối đa ưu thế hoạt động truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội; các hội, nhóm đông thành viên; người có uy tín, ảnh hưởng trên không gian mạng tham gia tuyên truyền, lan tỏa thông tin nhanh chóng.

- Xây dựng bài viết, ấn phẩm, phóng sự, chuyên mục phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, phát trên các kênh truyền thông, báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội...).

- Sử dụng tờ rơi, khẩu hiệu, infographic, cẩm nang phòng, chống tội phạm... do đơn vị in ấn, cơ quan chuyên môn cung cấp để phát cho vien chức và người lao động; treo, đặt tại các khu vực cơ quan, nơi tập trung đông người...

- Sử dụng dịch vụ nhắn tin của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Trung tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, liên tục công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, phê bình những trường hợp thiếu chủ động, tích cực hoặc chia sẻ từ các nguồn không chính thống.

2. Trưởng các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm quán triệt nội dung Kế hoạch này đến toàn thể viên chức và người lao động; yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động chủ động tuyên truyền đến thân nhân, bạn bè, người dân nơi cư trú, đồng thời tích cực theo dõi, chia sẻ thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng từ các nguồn chính thống (chuyên mục Đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng của Đài Truyền hình Việt Nam; các chuyên mục, điểm tin của Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Truyền hình Công an nhân dân...); đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong năm 2024, báo cáo Văn phòng trước 01/11/2024.

  1.  Văn phòng làm đầu mối, cập nhật các nội dung liên quan lên trang web của Trung tâm...; hướng dẫn, đôn đốc các phòng ban triển khai thực hiện; đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của Trung tâm trong năm 2024, báo cáo báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước 05/11/2024.

Trên đây là Kế hoạch về công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Giám đốc Trung tâm yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Công an tỉnh (để b/c);

- GĐ và các PGĐ TT;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Lưu VT.

 GIÁM ĐỐC

đã ký

Hoàng Việt Trung

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động của tội phạm trên không gian mạng ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>