In trang này
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 và 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Cập nhật ngày: 25/07/2015 12:00:00
Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt của các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 và 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Ngày 23/7/2015, toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên Trung tâm đã được nghe đồng chí Phan Công Tuyên, Nguyên Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 10 và 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc giúp cho cán bộ chủ chốt, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các chủ trương, kết luận của Hội nghị lần thứ 10 và 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Trên cơ sở đó, yêu cầu các cấp ủy cơ sở bám sát chủ trương và các văn bản chỉ đạo của Đảng các cấp để tiếp tục triển khai các nội dung đã được quán triệt; nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận dụng sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập tại đơn vị mình.                                                                      

Nguyễn Hồng Phương
In trang này