Ngày
Từ Đến
10:00
Địa điểm : Nhà hát Duyệt Thị Đường
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website
Email :

Suất diễn:

- Buổi sáng: 10h00- 10h35;

- Buổi chiều: 15h00 -15h35

(trừ các ngày thứ Hai và thứ Sáu hăng tuần)

Ngày 07/11/2003, Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của LHQ (UNESCO) công nhận Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt nam là di sản văn hoá phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Năm 2008 là Di sản Phi vật thể đại diện của Nhân loại .