Ngày
Từ Đến
18:00
Địa điểm : Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội, Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại : 02343823526
Website www.hueworldheritage.org.vn/
Email :