Giá vé
Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định
150.000

30.000

 Bản in]