4/1/2022 2:21:36 PM
view font
Đọc bài viết:
Công văn số: 430/BTDT-VP, ngày 19/7/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 430/BTDT-VP

V/v tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng

 

      Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2021

 

     

                                 Kính gửi:    Các phòng ban, đơn vị.                             

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Thực hiện Công văn số 6092/UBND-CN ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng;

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu các phòng ban, đơn vị:

1. Nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng.

Thường xuyên lao động vệ sinh nơi làm việc và khu vực xung quanh phòng ban đơn vị mình vào chiều thứ Sáu hàng tuần.

2. Văn phòng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn; tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về việc bảo vệ, xây dựng môi trường xanh, sạch, sáng.

3. Công đoàn Trung tâm và Đoàn Thanh niên Trung tâm phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”.

Nhận được Công văn, yêu cầu các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Lưu: VT.

                                                                                                                                                                                                                (đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                         Mai Xuân Minh