3/1/2024 4:33:31 PM
view font
Đọc bài viết:
Công văn số: 254/BTDT-VP về việc thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 254/BTDT-VP

V/v thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024

 

      Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2024

 

     

Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị.

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024;

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu các phòng ban, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng tuyên truyền trực tiếp; tuyên truyền chính sách, pháp luật về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; xây dựng tài liệu truyền thông, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các hoạt động sân khấu hóa, xây dựng pano, áp phích… Tập trung xác định rõ đối tượng, nội dung và phương pháp truyền thông phù hợp; chú trọng tuyên truyền việc mua bán người dưới hình thức lừa đảo xuất cảnh ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao; mua bán người trong nội địa.

2. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

3. Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống mua bán người trên cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của Trung tâm.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- GĐ & các PGĐ Trung tâm;

- Lưu VT.

 GIÁM ĐỐC

đã ký

Hoàng Việt Trung