28/05/2015 4:58:48 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Phong Nha- Ke Bang National Park (Jul, 2nd 2003 & Jul, 3rd 2015)
PHONG NHA - KE BANG NATIONAL PARK MANAGEMENT BOARD

Address: Son Trach Commune, Bo Trach District, Quang Binh Province

Email: pnkb@quangbinh.gov.vn

Tel/Fax: (+84.52)3677021

Website: www.phongnhakebang.vn