24/01/2024 2:50:51 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công để triển khai các hoạt động dịch vụ tại 79 Nguyễn Chí Diễu

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

Số: 97/TB - BTDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2024

                 

  THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công để triển khai các hoạt động dịch vụ tại 79 Nguyễn Chí Diễu

 

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị

Địa chỉ trụ sở: số 39 Tố Hữu. phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Tổng số điểm của Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 90/100 điểm

 3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không.

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM:

Công ty đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị đạt: 90/100 điểm, đủ điều kiện tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công để triển khai các hoạt động dịch vụ tại 79 Nguyễn Chí Diễu (Có phụ lục kèm theo)

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công để triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại 79 Nguyễn Chí Diễu, phường Đông Ba, thành phố Huế. Kính đề nghị Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn liên hệ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để ký Hợp đồng, thực hiện cuộc đấu giá theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC

- Công ty đấu giá Hợp danh Chuỗi Giá Trị;                                                               đã ký

- GĐ & các PGĐ Trung tâm;                                                                      Hoàng Việt Trung

- Cổng TTĐT Quốc gia về đấu giá tài sản tại đ/c:

 https://dgts.moj.gov.vn (để đăng tin);

- Cổng TTĐT UBND tỉnh (để đăng tin);

- Cổng TTĐT Trung tâm BTDT CĐ Huế (để đăng tin);

- Lưu VT,TC.              

                                                                                

PHỤ LỤC

(Kèm theo thông báo số 97/TB - BTDT ngày 22 tháng 01 năm 2024)

TT

NỘI DUNG

Điểm chấm của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

22

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

37

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá

6

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm

12

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

5

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

3

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

4

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

3

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

3

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

4

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

 

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

 

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5

1

Có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

4

2

Cam kết bảo mật thông tin và thực hiện đúng trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Pháp luật

1

Tổng số điểm

90

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 THÔNG BÁO số 97/TB-BTDT ngày 22/01/2024 của Trung tâm BTDT Cố đô Huế về kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công để triển khai các hoạt động dịch vụ tại 79 Nguyễn Chí Diễu ()
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế