Ngày
Từ Đến
08:30
Địa điểm : Sân Đại Triều Nghi điện Thái Hòa, Đại Nội, Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website
Email :

Chương trình Âm sắc Cung đình Huế xưa