3/1/2024 9:47:28 AM
view font
Đọc bài viết:
Công văn số 164-CV/ĐU V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII” trên Trang thông tin điện tử Báo cáo viên

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN&DOANH NGHIỆP TỈNH

ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM

BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Số 164-CV/ĐU

V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến

 “Tìm hiểu Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII”

 trên Trang thông tin điện tử Báo cáo viên

    Thành phố Huế, ngày 29 tháng 02 năm 2024

 

       

Kính gửi: - Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc,

                      các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận,

 

Thực hiện Công văn số 583-CV/ĐUK, ngày 27/02/2024 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII” trên Trang thông tin điện tử Báo cáo viên (gọi tắt là Cuộc thi); Đảng ủy Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Các đồng chí Bí thư các cấp ủy trực thuộc có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động về ý nghĩa, mục đích của Cuộc thi; việc tham gia Cuộc thi sẽ góp phần giúp đảng viên, viên chức và người lao động hiểu, nhận thức đầy đủ về những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (Khóa XII).

2. Thời gian thi được tiến hành hàng tuần, cụ thể: từ Tuần 01 đến Tuần 03 (từ ngày 26/2 đến ngày 17/3/2024).

3. Toàn bộ hướng dẫn, thể lệ và các nội dung khác liên quan đến Cuộc thi được công khai trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên truy cập theo đường dẫn: https://baocaovien.vn/cuocthi/index.html. (Có Nội dung hướng dẫn thi kèm theo)

4. Sau khi thời gian tổ chức Cuộc thi kết thúc, đề nghị các đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc báo cáo nhanh số lượng, lượt người tham dự, số giải thưởng (nếu có) về Thường vụ Đảng ủy Trung tâm (qua Văn phòng Trung tâm) trước ngày 19/3/2024 để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Khối.

 Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, do đó việc tham dự Cuộc thi sẽ là một trong những tiêu chí bổ sung để xem xét, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm 2024. Nhận được Công văn này, đề nghị các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- BTG ĐUK,

- Thường vụ ĐUTT,

- BCH Đảng bộ,

- Trưởng các phòng ban, đơn vị,

- Lưu: VT, VP.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Hoàng Việt Trung

HƯỚNG DẪN THI

“Tìm hiểu Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII” trên Trang thông tin điện tử Báo cáo viên

------------

 

Gồm các bước như sau:

Bước 1: Vào trang https://baocaovien.vn/cuocthi/index.html.

Bước 2: Nhập các thông tin cá nhân: Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân; Họ và tên (ký tự có dấu); số điện thoại liên hệ; địa phương, đơn vị; chuyên môn công tác. Các thông tin bắt buộc này là thông tin không thay đổi và được sử dụng trong suốt quá trình tham gia thi.

Bước 3 : Người dự thi bấm nút “Vào thi” để vào phần trả lời các câu hỏi. Người dự thi trả lời các câu hỏi bằng cách chọn 01 phương án đúng nhất (đối với các câu hỏi trắc nghiệm) hoặc điền từ thích hợp (đối với các câu hỏi dạng điền từ).

Bước 4 : Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người thi trả lời chính xác 10 câu hỏi trước; nhấp chuột vào phần “Nộp bài” để kết thúc phần trả lời.

Thời gian tối đa mỗi lượt thi là 10 phút (thời gian được tính kể từ thời điểm người dự thi bắt đầu vào thi đến thời điểm bấm nút nộp bài thi).

----