12/16/2019 4:33:52 PM
view font
Đọc bài viết:
Công văn số: 814/BTDT-VP, ngày 13/12/2019 - V/v soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 814/BTDT-VP

V/v rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật

 

      Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị.

 

Thực hiện Công văn số 8912/UBND-GD ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu:

 1. Các phòng ban, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị mình nâng cao nhận thức, lựa chọn tham gia học tập các khóa đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín, được phép đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận theo đúng quy định hiện hành.

 2. Nghiêm cấm cán bộ, viên chức và người lao động tham gia cung cấp, trao đổi, mua bán, môi giới các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ (ngoại ngữ, tin học, giấy khám sức khỏe…) và trao đổi, làm thuê luận văn, đồ án tốt nghiệp.

 3. Nghiêm cấm việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả để tham gia vào các quá trình tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ.

  Đề nghị Trưởng các phòng ban, đơn vị, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- CVP;

- Tổ CNTT-VP (đăng website);

- Lưu VT.

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
Other articles
    << < 1 2 > >>