27/11/2018 3:17:22 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Ngày 26.11.2018, tại trụ sở của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Hội đồng cấp nhà nước đã họp để đánh giá và bỏ phiếu cho 67 hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và 580 hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể.
 

Hội đồng cấp nhà nước bao gồm 18 thành viên được thành lập theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 và Quyết định 1628/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai. Kết quả đã có 65/67 hồ sơ đề nghị danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 570 hồ sơ đề nghị danh hiệu NNUT đạt số phiếu trên 90% (90% là số phiếu quy định cho hồ sơ đạt yêu cầu), đủ điều kiện để đề nghị Chủ tịch nước ra quyết định công nhận. Danh sách cụ thể các nghệ nhân đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NNND và NNƯT sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch./.

Yên Chi