19/10/2018 12:00:00 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Báo cáo số: 1226/BC-BTDT, 17/10/2018 - Sơ kết thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân gia

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1226 /BC-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

 

BÁO CÁO

Về việc sơ kết thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Đề án 452)

Căn cứ Công văn số 1241/CV-STP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sơ kết 04 năm thực hiện Đề án về quyền dân sự, chính trị;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (viết tắt là Trung tâm BTDT Cố đô Huế) báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Kết quả thực hiện Đề án:

1. Công tác chỉ đạo:

- Ngay từ khi nhận được Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã sao chụp văn bản chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tổ chức nghiên cứu triển khai thực hiện Đề án đến từng cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

- Trung tâm BTDT Cố đô Huế thường xuyên nhắc nhở các phòng ban, đơn vị thường xuyên nghiên cứu những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR); các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh mới ban hành.

2. Kết quả đạt được:

- Tham gia tập huấn pháp luật về quyền dân sự, chính trị và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật do cơ quan cấp trên tổ chức.

- Cập nhật pháp luật về quyền dân sự, chính trị treden trang web của đơn vị.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực quan qua các hình thức như pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, phát tài liệu tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR); các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018 như: Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Báo chí; Luật Trẻ em; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; lồng ghép hoạt động triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng năm.

II. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

- Thường xuyên phổ biến tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Hạn chế:

Trung tâm với số lượng cán bộ, viên chức và người lao động đông, nhiều ngành nghề khác nhau, nơi làm việc phân tán nhiều nơi nên việc tập trung để phổ biến các nội dung về Luật luôn gặp nhiều khó khăn.

III. Phương hướng năm 2019 và các năm tiếp theo:

- Đẩy mạnh việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên trang điện tử của đơn vị.

- Cập nhật tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

- Tham gia tích cực các lớp tập huấn nội dung của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kính báo cáo./.

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Sở Tư pháp;

- GĐ và các PGĐ TT;

- CVP;

- Tổ CNTT - VP;

- Lưu VT.

(đã ký)

Phan Thanh Hải

 
Các bài khác