Giới thiệu
06/04/2022 3:33:35 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Cơ cấu tổ chức

  Ban Giám đốc:

1. Ông Hoàng Việt Trung (Kiến trúc sư):  Giám đốc Trung tâm

2. Ông Phan Văn Tuấn (Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình): Phó Giám đốc

3. Ông Nguyễn Phước Hải Trung (Tiến sĩ Ngôn ngữ học): Phó Giám đốc

4. Ông Lê Công Sơn (Tiến sĩ Sinh học): Phó Giám đốc

Cơ cấu nhân sự : gồm 11 phòng ban với tổng số nhân sự trên 669 người, trong đó có hơn 300 cán bộ có bằng cử nhân và trên đại học.