28/05/2023 5:47:22 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
KẾ HOẠCH Tổ chức phát động phong trào thi đua phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
AIDS, MA TÚY, MẠI DÂM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Số: 77 /KH-BCĐ

 

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2023

 

       

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phát động phong trào thi đua phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

       

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2023, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm tổng kết và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống AIDS đề ra trong năm 2023, nêu cao tinh thần quyết tâm phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS, đạt các mục tiêu thiên niên kỷ về phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời hướng tới các mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS ở Việt Nam vào năm 2030 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp).
2. Yêu cầu
Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung thi đua phòng, chống HIV/AIDS xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống HIV/AIDS để hoàn thành các chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2023.
II. NỘI DUNG
Các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện phong trào thi đua, phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.
1. Sở Y tế
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2023.
- Hỗ trợ chuyên môn và tạo điều kiện cho các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện tốt các hoạt động thuộc về chương trình phòng, chống HIV/AIDS.
- Đáp ứng nhu cầu về công tác hậu cần như cung cấp sinh phẩm, hỗ trợ cán bộ tuyến tỉnh tăng cường chỉ đạo cho các huyện, thị xã, thành phố Huế trong các hoạt động cao điểm: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chương trình để có những giải pháp kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp cho các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành các chỉ tiêu chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2023.
- Bảo đảm kinh phí theo chương trình đã phân bố theo “dự toán chi tiết kinh phí chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2023”.
2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh
Tập trung chỉ đạo triển khai chương trình phòng, chống HIV/AIDS theo đúng các hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động chương trình phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép vào các hoạt động tại cơ sở.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
- Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương và chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 được giao, chỉ đạo Trung tâm Y tế, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tập trung tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo hướng dẫn của Sở Y tế và các nhiệm vụ khác của địa phương.
- Nghiên cứu, đề ra những giải pháp tích cực và đầu tư thêm nguồn lực cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS để quyết tâm phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2023 với kết quả cao nhất.
- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, công chức tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", các hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (tháng 6), Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS (10/11 - 10/12), Ngày Quốc tế phòng, chống AIDS (1/12),...
- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, lồng ghép đưa nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào hương ước, qui ước xây dựng cơ quan, đơn vị, làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa trong phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.
- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, lựa chọn gương “Người tốt, việc tốt”; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi cá nhân, tổ chức phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, hiệu quả cao nhất.
- Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để làm căn cứ xét đề nghị khen thưởng vào dịp cuối năm.
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cụ thể hóa thành chương trình hành động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong địa phương. Phát huy hơn nữa truyền thống cần cù, lao động, sáng tạo, đoàn kết và hưởng ứng tích cực phong trào thi đua đã được ký kết.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch này; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phong trào, kiểm tra, đánh giá, bình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.
2. Giao Sở Y tế (thường trực là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đôn đốc, kiểm tra thực hiện phong trào thi đua, hướng dẫn bình xét để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua; thực hiện quy trình thi đua, khen thưởng chuyên đề theo quy định của UBND tỉnh.
3. Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS theo đúng quy định hiện hành. Trên đây là Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2023; trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tỉnh phát (qua Sở Y tế) để được chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

TRƯỞNG BAN

đã ký

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Thanh Bình

 

Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>