10/01/2023 1:46:00 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo số 31/TB-HĐTDVC,  ngày 10 tháng 01 năm 2023, Kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  31/TB-HĐTDVC

 Thừa Thiên Huế,  ngày 10 tháng 01 năm 2023

 

       

 

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

       

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Kế hoạch số 1230/KH-BTDT ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc tuyển dụng viên chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số: 34/QĐ-BTDT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức;

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế như sau:

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm thông báo để các thí sinh dự tuyển và các phòng ban, đơn vị liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Các thành viên HĐTDVC;

- Các phòng ban, đơn vị liên quan;

- Các ứng viên trúng tuyển;

- Lưu: VT, HĐTDVC.

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

đã ký

Hoàng Việt Trung

Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>