21/12/2022 1:22:19 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo số: 1504/TB-HĐTDVC, ngày 21 tháng 12 năm 2022, về nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế năm 2022

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  1504/TB-HĐTDVC

 Thừa Thiên Huế,  ngày 21 tháng 12 năm 2022

 

       

 

THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức

của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế năm 2022

       

Thực hiện Kế hoạch số 1230/KH-BTDT ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc tuyển dụng viên chức năm 2022;

          Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển, cụ thể như sau:

I. Phần kiến thức chung

1. Luật Di sản văn hoá ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá ngày 18/6/2009;

2. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

4. Nghị định số 98/2010/NĐ- CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật di sản văn hoá, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hoá

5. Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

 II. Phần nghiệp vụ chuyên ngành

  1. Vị trí Kiến trức sư (thiết kế, thi công sân vườn)

 - Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng;

- Tìm hiểu thêm quy định chức năng nhiệm vụ Phòng Cảnh quan Môi trường thuộc Trung tâm BTDT Cố đô Huế

  1. Vị trí Diễn viên

- Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

- Tìm hiểu thêm quy định chức năng nhiệm vụ của Nhà hát NTTT Cung đình Huế, trực thuộc Trung tâm BTDT Cố đô Huế.

          Ngoài ra các ứng viên dự tuyển cần tìm hiểu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đơn vị.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo để các ứng viên dự tuyển được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐTDVC;
- Các ứng viên dự tuyển;
- Lưu: VT.

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

đã ký

Hoàng Việt Trung

Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>