23/12/2022 1:33:31 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thông báo số:  1510/TB-HĐTDVC, ngày 23 tháng 12 năm 2022, về việc triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tham dự phỏng vấn vòng 2

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  1510/TB-HĐTDVC

 Thừa Thiên Huế,  ngày 23 tháng 12 năm 2022

 

       

 

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức

tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tham dự phỏng vấn vòng 2

       

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-BTDT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022;

Theo Báo cáo về việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức năm 2022 ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo các nội dung sau:

1. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển phỏng vấn vòng 2 (Có danh sách kèm theo).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2022.

- Địa chỉ: Phòng họp tầng 2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - 23 Tống Duy Tân, Phường Đông Ba, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nội dung: Sát hạch xét tuyển viên chức bằng hình thức phỏng vấn.

- Lịch phỏng vấn cụ thể thông báo tại ngày khai mạc kỳ thi.

- Quy định trang phục:

          + Đối với nam: Áo Sơ mi trắng, quần sẫm màu, thắt caravat.

          + Đối với nữ: Áo dài truyền thống.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh dự tuyển biết và thực hiện, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Hội đồng tuyển dụng viên chức qua ông Nguyễn Ngọc Kim Long - Phó Chánh Văn phòng, Thư ký hội đồng tuyển dụng theo số điện thoại 0935222271 để được giải đáp./.

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐTDVC;

- Cổng TTĐT TT;              

- Các thí sinh có tên trong danh sách;

- Lưu: VT, HĐTDVC.

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

đã ký

Hoàng Việt Trung

Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>