Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Dịch vụ VR
STT LOẠI VÉ GIÁ VÉ 
I. Combo SIMULATOR + BEACON/TELESCOPE/KHAI DINH TOMB (3 In 2 Choices)
1 Vé người lớn (khách nước ngoài) 200.000 đồng/người/lượt 
2 Vé trẻ em (khách nước ngoài) 100.000 đồng/người/lượt 
3 Vé người lớn (khách trong nước) 140.000 đồng/người/lượt 
4 Vé trẻ em (khách trong nước) 70.000 đồng/người/lượt 
II. BEACON/TELESCOPE/KHAI DINH TOMB (3 In 1 Choice)  
1 Vé người lớn (khách nước ngoài) 60.000 đồng/người/lượt
2 Vé trẻ em (khách nước ngoài) 30.000 đồng/người/lượt
3 Vé người lớn (khách trong nước) 40.000 đồng/người/lượt
4 Vé trẻ em (khách trong nước) 20.000 đồng/người/lượt
III. XR TOUR SERVICE  
1 Vé người lớn (khách nước ngoài) 200.000 đồng/người/lượt
2 Vé trẻ em (khách nước ngoài) 100.000 đồng/người/lượt
3 Vé người lớn (khách trong nước) 140.000 đồng/người/lượt
4 Vé trẻ em (khách trong nước) 70.000 đồng/người/lượt
IV. VR SIMULATOR  
1 Vé người lớn (khách nước ngoài) 100.000 đồng/người/lượt
2 Vé trẻ em (khách nước ngoài) 50.000 đồng/người/lượt
3 Vé người lớn (khách trong nước) 70.000 đồng/người/lượt
4 Vé trẻ em (khách trong nước) 35.000 đồng/người/lượt
V. AR PHOTO KIOSK: 90.000 đồng/tấm
Địa điểm tổ chức dịch vụ: cổng Ngọ Môn (Đại Nội) và cổng vào các điểm tham quan