23/11/2022 2:38:28 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thành Nhà Hồ (27/6/2011)
TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THÀNH NHÀ HỒ

Địa chỉ: Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Điện thoại: 02378.929.181

Fax: 037.3520122

Email: thanhnhahovietnam@gmail.com

Website: www.thanhnhaho.vn

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ được thành lập trên cơ sở Ban Quản lý Di tích Thành Nhà Hồ, theo quyết định số 3341/QĐ-UBND, ngày 21/9/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm có các nhiệm vụ:

- Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Nghiên cứu những nội dung lịch sử và giá trị văn hoá của quần thể di sản Thành Nhà Hồ. Tổ chức thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng nhằm bảo quản, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần thuộc quần thể khu di sản Thành Nhà Hồ; từng bước phục hồi và nâng cao giá trị văn hoá truyền thống của di tích;
- Quản lý, bảo vệ các di tích động sản, bất động sản... ngăn chặn mọi hành vi xâm hại đến di tích, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ngành để tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ di tích;
- Tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể phục vụ khách tham quan khu di tích;
- Nghiên cứu, sưu tầm có chọn lọc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể, nghệ thuật của quần thể khu di tích Thành Nhà Hồ nhằm làm phong  phú và nâng cao bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc, phục vụ sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh nhà;
- Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt là với UNESCO; tranh thủ sự trợ giúp của quốc tế; các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ; các cá nhân trong và ngoài nước, quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi nguồn đầu tư theo quy định của Nhà nước trong việc tu sửa, phục hồi, trùng tu, tôn tạo, bảo quản khu di sản theo quy định của pháp luật;
- Khai thác tiềm năng kinh tế của quần thể khu di sản Thành Nhà Hồ phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, nhân sự theo sự phân công, phân cấp hiện hành của UBND tỉnh;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao;
Trung tâm có 03 phòng chuyên môn:

 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ