23/11/2022 4:58:00 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (2/7/2003 & 3/7/2015)
BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG

Địa chỉ: Thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Điện thoại/fax: +84 232 3677021

Email: pnkb@quangbinh.gov.vn

 

Website: www.phongnhakebang.vn

 Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số: 36/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Bình.

I. Vị trí, chức năng

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng; bảo tồn, phát huy các giá trị về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hoá, cảnh quan của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; nghiên cứu khoa học; cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức quản lý, bảo vệ, xây dựng và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, du lịch, di sản văn hoá, quy chế quản lý khu rừng đặc dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tổ chức lập quy hoạch bảo tồn và phát triển Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được duyệt; có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tại trụ sở làm việc của Ban quản lý và tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư địa phương. Lập báo cáo quy hoạch đầu tư cho giai đoạn 10 năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đồng thời căn cứ vào quy hoạch đầu tư được phê duyệt, Ban quản lý Vườn Quốc gia tiến hành lập các dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo các quy định.

3. Lập và trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt phương án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đề án sử dụng bền vững tài nguyên rừng và thực hiện phương án đã được phê duyệt. Xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng; phòng, chống chặt phá rừng; phòng, chống săn, bắt, bẫy động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng, chăm sóc và làm giàu rừng; phục hồi rừng, nâng cao chất lượng, giá trị thẩm mỹ của rừng; cho thuê rừng; nội quy bảo vệ rừng và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về rừng theo quy định của pháp luật. Tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương xây dựng phương án, huy động lực lượng để chữa cháy rừng; phòng, chống chặt phá rừng trái phép; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng; kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại của người dân và mọi phương tiện trên địa bàn quản lý; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Tuyên truyền rộng rãi những giá trị tự nhiên, văn hóa - lịch sử và nhân văn của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; thông tin, tuyên truyền, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho các tổ chức và cá nhân nuôi hợp pháp các loài động vật rừng; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, du lịch và các quy định khác của pháp luật có liên quan cho các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, cộng đồng dân cư địa phương và du khách đến tham quan nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật để bảo vệ Di sản.

5. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu khoa học theo chương trình, đề tài, dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo kết quả hoạt động lên cơ quan quản lý cấp trên theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có các hoạt động về thực hành, thực tập, thực hiện các chuyên đề, đề tài nghiên cứu; lập hồ sơ khoa học, tổ chức hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, làm cơ sở cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, biện pháp quản lý, bảo tồn, khai thác lâu dài và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm hiểu về Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

6. Tổ chức, thực hiện các chính sách về dịch vụ môi trường rừng theo quy định của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, giá trị đa dạng sinh học cho các tổ chức, cá nhân sử dụng theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật rừng. Tiếp nhận, cứu hộ các loài bản địa hoặc các loài phù hợp với sinh cảnh tự nhiên của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hoặc các loài được phép nghiên cứu khoa học trong đề tài do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; tái thả sinh vật về môi trường sống tự nhiên của chúng sau khi cứu hộ; nuôi cứu hộ, nuôi bán hoang dã nhằm mục đích tái thả sinh vật về môi trường tự nhiên và phục vụ nghiên cứu khoa học; nghiên cứu, duy trì giống gốc, cung cấp nguồn giống cho phát triển gây nuôi theo quy định hiện hành của Nhà nước. Thu thập mẫu vật, nguồn gen sinh vật theo quy định; lưu trữ, bảo tồn nguồn gen các loài nguy cấp, quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Nghiên cứu, thu thập các số liệu, thông tin về sinh học và sinh lý của các loài sinh vật được bảo tồn; cung ứng nguồn giống sinh vật, dịch vụ về thú y cho các tổ chức và cá nhân để gây nuôi phát triển bền vững theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ

a) Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức hoặc liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác để tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch hoặc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê, nhận khoán một phần rừng và môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái phù hợp với quy hoạch của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, du lịch, di sản văn hoá và quy chế quản lý khu rừng đặc dụng.

9. Tổ chức các biện pháp thu hút cộng đồng dân cư vùng đệm tham gia quản lý khu rừng đặc dụng và thực hiện dự án đầu tư vùng đệm; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã lập và tổ chức thực hiện dự án đầu tư vùng đệm; tham gia thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

10. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tài chính, tài sản và cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của UBND tỉnh và theo các quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng