23/11/2022 2:37:49 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội (1/8/2010)
TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THĂNG LONG – HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 19C Hoàng Diệu, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Email: info@hoangthanhthanglong.vn

Điện thoại: 04.37345927 Fax: 04.37345926

Website: www.hoangthanhthanglong.vn

Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội. Trung tâm có chức năng quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa khu di tích Cổ Loa và khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long xứng đáng là địa danh di sản văn hóa thế giới, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của thành phố Hà Nội và của cả nước.

Trung tâm có nhiệm vụ lập quy trình và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể khu di tích Cổ Loa và khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long; xây dựng kế hoạch, lập dự án tổ chức thực hiện bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di sản văn hóa trong khu di tích và khu di sản thuộc thẩm quyền quản lý.

  • Quản lý và phát huy tác dụng các giá trị di sản văn hóa của khu di tích Cổ Loa và khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho các tổ chức và cá nhân tham gia tích cực bảo vệ các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trong khu di tích và ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Di sản văn hóa.
  • Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt là các chương trình hợp tác với tổ chức UNESCO trong việc gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa thế giới.
  • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác nghiên cứu, sưu tầm hiện vật, tài liệu khảo cổ; tổ chức hội thảo khoa học, xác định giá trị di sản văn hóa của Kinh thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa, khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long, để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa.
  • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu giữ tư liệu về di tích phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm;
  • Tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phục vụ khách tham quan di tích Cổ Loa và khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long./.
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội