08/11/2022 9:05:29 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Quỹ bảo tồn Di sản Huế
Ngày 20/10/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Nghị định nêu rõ, Quỹ bảo tồn di sản Huế là Quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ.

Quỹ bảo tồn di sản Huế hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Quỹ bảo tồn di sản Huế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước và mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

* Ngày 07/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết  định số 2692/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Hội đồng quản lý Quỹ gồm có 5 thành viên, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó Chủ tịch và các thành viên còn lại là lãnh đạo Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

* Cùng ngày 07/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết  định số 2695/QĐ-UBND bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế giữ chức vụ Giám đốc Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Nhiệm vụ của Quỹ bảo tồn di sản Huế gồm 6 nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ theo quy định.

- Tài trợ cho các dự án, đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ.

- Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan.

- Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Công bố công khai về Quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế, báo cáo tình hình thực hiện quỹ theo quy định tại Nghị đinh này và quy định của pháp luật có liên quan.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cơ chế tài chính

Nguồn tài chính của Quỹ gồm: Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không bao gồm ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế); nguồn đóng góp, viện trợ và tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm tự nguyện hoặc tài trợ có mục đích; nguồn lãi từ tài khoản tiền gửi (nếu có); nguồn tồn dư Quỹ hàng năm; các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Các nội dung chi của Quỹ: Thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế do nhà nước quản lý và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ; thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế không do nhà nước quản lý; thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế cụ thể theo yêu cầu của bên tài trợ.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế ()
2 Quyết định số 2692/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo tồn di sản Huế ()
3 Quyết định số 2695/QĐ-UBND bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế giữ chức vụ Giám đốc Quỹ bảo tồn di sản Huế ()
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế