16/12/2022 1:13:21 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Thông báo số: 1483/TB-HĐTDVC, ngày 16 tháng 12 năm 2022, về việc ứng viên đủ điều kiện dự tuyển xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  1483/TB-HĐTDVC

 Thừa Thiên Huế,  ngày 16 tháng 12 năm 2022

 

       

 

THÔNG BÁO

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển xét tuyển viên chức năm 2022

của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

       

Thực hiện Kế hoạch số 1230/KH-BTDT ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc tuyển dụng viên chức năm 2022; Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm BTDT Cố đô Huế) năm 2022 thông báo một số nội dung như sau:

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức đã tổ chức tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển kể từ ngày 03/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022. Kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển có 03 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Sau khi xem xét hồ sơ của các ứng viên dự tuyển và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, vị trí cần tuyển, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vòng 2 (vòng phỏng vấn) năm 2022 của đơn vị, cụ thể như sau:

(Có danh sách kèm theo).

Danh sách cụ thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Trung tâm BTDT Cố đô Huế (http://www.huedisan.com.vn/) và niêm yết tại Trụ sở Trung tâm. Qua đó, người đăng ký dự tuyển theo dõi thông tin đăng ký dự tuyển của mình trên danh sách, nếu phát hiện có nhầm lẫn về tên tuổi, năm sinh, hộ khẩu thường trú, điểm…và các vấn đề liên quan khác để được chỉnh sửa kịp thời.

Kể từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 17/12/2022, mọi chi tiết chỉnh sửa thông tin cá nhân thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng viên chức (qua Văn phòng Trung tâm), địa chỉ: Số 23 đường Tống Duy Tân, Phường Đông Ba, Thành phố Huế, số điện thoại 0234.3523.237.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo./.

Nơi nhận: 

- CT và PCT HĐTDVC;
- Thành viên HĐTDVC;
- Các ứng viên dự tuyển;

- Lưu: VT, HĐTDVC.

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

đã ký

Hoàng Việt Trung

Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>