01/03/2024 4:24:37 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Số: 252/KH-BTDT

 

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2024

 

       

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024 của đơn vị, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức về trách nhiệm, hiệu quả phối hợp thực hiện giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các phòng ban, đơn vị trong công tác phòng, chống ma túy, nhất là vai trò của người đứng đầu; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

3. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan công tác phòng, chống ma túy.

4. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa; không để ma túy lây lan trong trong cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị; phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

5. Tổ chức, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm tuyên truyền sâu rộng về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác lãnh, chỉ đạo:

- Các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

- Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy.

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2024:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành và của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, trọng tâm là Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025”. Công văn số 193/BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện các Dự án thuộc Chương trình phòng chống ma túy[1]. Công văn số 1847/CV-TU ngày 19/01/2023 của Tỉnh ủy và Công văn số 482/UBND-TĐKT ngày 18/1/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về chỉ đạo tập trung chuyển hóa tình hình ma túy tại địa bàn huyện A Lưới, tăng cường phòng ngừa ma túy xâm nhập tuyến biên giới Việt - Lào trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 12/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn cấp huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu để xảy ra tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là một chỉ tiêu đánh giá tập thể, cá nhân.

- Phổ biến mục đích, yêu cầu và thống nhất nội dung, các biện pháp tuyên tuyền đấu tranh phòng chống ma túy từng phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

- Hưởng ứng tích cực bằng cách tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị (thực hiện trong năm 2024).

- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên để nâng cao nhận thức về tác hại của ma tuý và cách phòng tránh, nhất là ma tuý tổng hợp, đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, lan tỏa phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

- Nghiên cứu, tổ chức thêm các hình thức hoạt động, sân chơi bổ ích, phù hợp để thu hút đoàn viên, thanh niên, nhất là số thanh niên có biểu hiện hư hỏng, không tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội, thông qua đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống ma túy.

3. Tuyên truyền thông qua các hình thức khác:

- Các đơn vị, các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên trong Trung tâm tiến hành tổ chức sinh hoạt lồng ghép đề tài phòng, chống ma túy vào các hoạt động của đoàn thể; thường xuyên cập nhật, tìm hiểu một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống ma túy để phổ biến, tuyên truyền. Đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục nhận thức về phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tập trung tuyên truyền về tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, tuyên truyền vận động thanh thiếu niên không tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy dưới mọi hình thức.

- Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên đăng ký tham gia phong trào “3 không - không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy”.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trưởng các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm quán triệt sâu sắc Kế hoạch đến cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị mình quản lý.

2. Đoàn thanh niên Trung tâm tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên thanh niên trong đơn vị; thường xuyên cập nhập các thông tin mới qua mạng Internet để tuyên truyền cho người lao động qua họp giao ban hàng tháng hoặc sinh hoạt bình xét thi đua để thực hiện chương trình lồng ghép về tác hại của ma túy, coi đây là một nội dung quan trọng trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua sinh hoạt tại cơ sở kịp thời phát hiện, báo cáo các cấp lãnh đạo mọi biểu hiện có liên quan đến hoạt động tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép các chất ma túy đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị để có phương án phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.

3. Các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng trước ngày 10/6/2024, báo cáo tổng kết trước ngày 10/12/2024 gửi về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo đúng quy định.

4. Văn phòng có trách nhiệm làm đầu mối về tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh qua Công an tỉnh (06 tháng gửi trước 14/6/2024, báo cáo tổng kết trước 14/12/2024); thông tin lên trang web của đơn vị, tìm kiếm các thông tin, văn bản quy phạm pháp luật liên quan để tuyên truyền đến các phòng ban, đơn vị.

5. Phòng Quản lý Bảo vệ phối hợp với các đơn vị kết nghĩa (Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh; Đại đội trinh sát C20 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) để triển khai công tác phòng, chống ma túy tại các điểm di tích.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024, Giám đốc Trung tâm yêu cầu các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện./.


[1] Dự án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm”; Dự án 3 “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn”; Dự án 4 “Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Nơi nhận: 

- Công an tỉnh TT-Huế (để báo cáo);                

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Các tổ chức đoàn thể;

- Lưu VT.

 GIÁM ĐỐC

đã ký

Hoàng Việt Trung

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024 ()