03/11/2022 11:17:14 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Kế hoạch số: 1230/KH-BTDT, ngày 03/11/202 về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

 

 

 

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  1230  /KH-BTDT

 Thừa Thiên Huế,  ngày 03 tháng 11 năm 2022

 

       

 

KẾ HOẠCH

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức thi nâng ngạch công
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 67-NQ/ĐUDT ngày 26 tháng 10 năm 2022 về chương
trình hoạt động của Đảng bộ tháng 10 năm 2022 Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lập kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Tuyển dụng viên chức ở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

2. Yêu cầu
- Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng phòng ban, đơn vị.

- Việc tổ chức tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu, tiêu chuẩn của từng
vị trí việc làm cần tuyển.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc (giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố trở lên cấp).

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

- Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ thông báo trúng tuyển.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức lập 02 bộ, gồm có:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu của phụ lục đính kèm Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức);

2. Sơ yếu lý lịch (mẫu 02-SNV), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình (có công chứng);

7. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6;

8. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (nộp sau khi có thông báo trúng tuyển).

IV. VỊ TRÍ, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Vị trí cần tuyển dụng

a) Diễn viên ca múa nhạc cung đình, làm việc tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế: 02 vị trí.

Chuyên môn:

+ Trình độ Đại học ngành Thanh nhạc.

+ Có Chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp vị trí việc làm.

+ Có kinh nghiệm làm việc, biểu diễn ca múa nhạc truyền thống cung đình Huế.

b) Kiến trức sư (thiết kế, thi công sân vườn) làm việc tại Phòng Cảnh quan Môi trường: 01 vị trí.

Chuyên môn:

+ Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình).

+ Có Chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp vị trí việc làm.

+ Am hiểu kỹ thuật đồ họa, thiết kế sân vườn, kiến trúc công trình.
+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chế tác cây cảnh, tôn tạo, thiết kế cảnh quan trong môi trường các khu di tích.

2. Hình thức, nguyên tắc tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

3. Nội dung xét tuyển

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Tổ chức phỏng vấn: Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Đối tượng ưu tiên khi xét tuyển

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

c) Ưu tiên cho người lao động đã có thời gian hợp đồng lao động tại Trung tâm và có kết quả đánh giá quá trình công tác tại đơn vị; đã có kinh nghiệm trong công việc ở vị trí cần tuyển dụng. Có nguyện vọng phục vụ lâu dài tại đơn vị.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có kết quả xét tuyển được đánh giá cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển

a) Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ 08 giờ 00, ngày 03 tháng 11 năm 2022 đến hết 17 giờ 30, ngày 02 tháng 12 năm 2022 (trong giờ hành chính, rừ ngày nghỉ lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).

b) Tổ chức xét tuyển: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

7. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 23 Tống Duy Tân, phường Đông Ba, thành phố Huế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Trung tâm:

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng
viên chức.

Các phòng ban, đơn vị

Quán triệt và thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị về Kế hoạch và Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế năm 2022./.

Nơi nhận: 

- GĐ & các PGĐ Trung tâm;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu: VT, VP.

  GIÁM ĐỐC

đã ký

Hoàng Việt Trung

Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>