Ngày
Từ Đến
00:00
Địa điểm : Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - số 3 Lê Trực, phường Đông Ba, Tp. Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website
Email :