Giá vé
Hoàng Cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)
200.000

40.000

 Bản in]