Giá vé
Tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích)
580.000

110.000

 Bản in]