01/04/2022 3:24:40 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thời gian đóng/mở cửa tại các điểm tham quan

Thời gian đóng/mở cửa tại các điểm tham quan:

+ Mùa hè: từ 6h30 đến 17h30

+ Mùa đông: từ 7h00 đến 17h00

Thời gian bán vé và đóng mở cổng ra vào các điểm di tích vào mùa hè:

1. Thời gian bán vé tham quan: từ 07h00 đến 17h30 hằng ngày

2. Thời gian đóng, mở cổng phục vụ tham quan: 07h00 – 18h00 hằng ngày

3. Không bán vé và mở cổng cho du khách ngoài thời gian nêu trên (trừ những đoàn khách đã có sự đồng ý của Ban Giám đốc).

Các bài khác