Ngày
Từ Đến
08:30
Địa điểm : Courtyard of Thai Hoa Hall
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website
Email :

Time: 8:30 AM - 08:45 AM