Date
From To
00:00
Address :
More information
Organizers : Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Phone : 0234.3 524 429
Website https://www.baotangcungdinh.vn/
Email :

𝗞𝘆̉ 𝗻𝗶𝗲̣̂𝗺 𝟭𝟬𝟬 𝗻𝗮̆𝗺 (𝟮𝟰/𝟴/𝟭𝟵𝟮𝟯 - 𝟮𝟰/𝟴/𝟮𝟬𝟮𝟯) 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗹𝗮̣̂𝗽, 𝘁𝘂̛̀ 𝗠𝘂𝘀𝗲́𝗲 𝗞𝗵𝗮𝗶 𝗗𝗶𝗻𝗵 đ𝗲̂́𝗻 𝗕𝗮̉𝗼 𝘁𝗮̀𝗻𝗴 𝗖𝗼̂̉ 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝗖𝘂𝗻𝗴 đ𝗶̀𝗻𝗵 𝗛𝘂𝗲̂́, 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗸𝘆̉ 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝘆́ 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮 𝘁𝗼 𝗹𝗼̛́𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̉ đ𝗼̂́𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗹𝗮̀𝗺 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗮́𝗰 𝗯𝗮̉𝗼 𝘁𝗮̀𝗻𝗴, 𝗯𝗮̉𝗼 𝘁𝗼̂̀𝗻, 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝗵𝘂𝘆 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗱𝗶 𝘀𝗮̉𝗻 𝗤𝘂𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗗𝗶 𝘁𝗶́𝗰𝗵 𝗖𝗼̂́ đ𝗼̂ 𝗛𝘂𝗲̂́, 𝘃𝗮̆𝗻 𝗵𝗼́𝗮 𝗛𝘂𝗲̂́, 𝘃𝗮̆𝗻 𝗵𝗼́𝗮 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺... 𝗺𝗮̀ đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂 𝗵𝘂́𝘁 𝘀𝘂̛̣ 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗮̂𝗺 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴, 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂, 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝗵𝗮̀ 𝘀𝘂̛𝘂 𝘁𝗮̂̀𝗺 𝗰𝗼̂̉ 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘆𝗲̂𝘂 𝗱𝗶 𝘀𝗮̉𝗻 𝘃𝗮̆𝗻 𝗵𝗼́𝗮 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰.